In phiếu giao hàng công ty thép Việt ý, chất liệu giấy offset, đóng quyển keo đầu, đóng số nhảy tự động