In phiếu xuất kho, in phiếu giao hàng công ty Luyện Luân Hưng - Trung Quốc.

Giấy cacbon 3 liên, bế đường xé, đóng số nhảy. gia công ghim quyển bìa giấy couche trắng