In phiếu xuất kho 2 liên, in phiếu xuất kh 3 liên dịch vụ nhập hàng, đóng số nhảy, giấy carbon