In phiếu xuất kho 2 liên, in phiếu giao hàng 3 liên cho công ty VITEQ, giấy carbon, đóng số nhảy liên tục bằng máy tự động