In phiếu xuất kho , in phiếu giao hàng công ty Diana, chất liệu giấy cacbon 2 liên, đóng quyển bế răng cưa, số nhảy tự động