In phiếu xuất kho A4 công ty Tomeco, giấy cacbon 2 liên trắng - hồng, đóng số nhảy tự động