In phiếu xuất kho A5, in phiếu xuất kho 3 liên công ty Đại Thành,