In phiếu xuất kho A5, giấy cacbon 2 liên cho công ty kinh doanh thiết bị trang trí nhà cửa