In kẹp file Ủy ban Quốc gia về phòng chống biến đổi khí hậu. Chất liệu giấy C300 cán bóng mặt ngoài