In kẹp file, in profile công ty Dầu khí Hòa Bình. In offset 2 mặt, giấy couche 300gsm, cán mờ  mặt ngoài, (loại kẹp file 1 tai cài)