In kẹp file, in profile Hện thống giáo dục đào tạo ASG, Chất liệu giấy C300 cán mờ mặt ngoài