Thiết kế hộp, thiết kế bao bì, in vỏ hộp công ty Dược phẩm Tâm Bình như in vỏ hộp Đại tràng, in vỏ hộp viên khớp, in vỏ hộp viên tiêu hoá, in vỏ hộp thấp diệu nang, in vỏ hộp viên gout...