In vỏ hộp giấy, in vỏ hộp thực phẩm chức năng Bổ gan Nhật Linh