Thiết kế bao bì, thiết kế vỏ hộp Thấp diệu nang Tâm Bình, in hộp giấy