Thiết kế bao bì, thiết kế vỏ hộp phân bón lá Bio Result - sản phẩm của BIO Vietnam