In tờ rơi, in tờ gấp Xí nghiệp dịch vụ mặt đất sân bay Niags, chất liệu giấy C100, tờ rơi được thiết kế theo kiểu gập đôi