In tờ rơi, in tờ gấp quảng cáo bất động sản tại Đức, chất liệu giấy C150, khổ A4, bế gân gấp thành phẩm