Thiết kế logo cho dự án phát triển cây cà phê của Việt Nam - Cu Ba (Vietnam-Cuba Coffee Project) giai đoạn 2016-2020. Bao gồm thiết kế logo và các ấn phẩm văn phòng, ấn phẩm quảng cáo, in card visit, in catalogue quảng cáo truyền thông