In phiếu thu A5, in phiếu chi công ty Tomeco, giấy Cacbon 2 liên trắng hồng đóng số nhảy tự động.