In card visit, in name card cho cán bộ nhân viên ngân hàng Tiên phong bằng máy in offset, giấy C300 cán mờ