Thiết kế logo dựa trên sự phát triển từ logo gốc cho Viện Nghiên cứu - Trường ĐH Nội Vụ