Thiết kế brochure, in brochure công ty CP Truyền thông Dầu khí VN, khổ 15x15, số lượng 24 trang cả bìa