Thiết kế sổ tay, in sổ tay, in sổ note công ty Việt Huyền Ceramics, Bìa in giấy C250 cán mờ, ruột in giấy off80, đóng quyển keo gáy