In phiếu xuất kho công ty Wantai - chất liệu giấy cacbonless 2-3 liên, bế răng cưa, số nhảy tự động