In phiếu xuất kho công ty điện tử Matic, chất liệu giấy cacbon 2 liên, gia công số nhảy, rãnh xé chất lượng cao