In phiếu xuất kho cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm, in giấy cacbon, đóng số nhảy, bế đường xé