In phiếu giao hàng - công ty dịch vụ giao hàng tiết kiệm, in offset trên giấy cacbon 2 liên, đóng số nhảy tự động