In phiếu bảo hành sản phẩm nhạc cụ công ty Swallow, chất liệu giấy C150, bế đường xé, đóng quyển keo đầu