In phiếu bảo hành camera MD, chất liệu giấy C250, in offset, bế đường xé giữa