Thiết kế nhãn mác, in nhãn mác dán vào chai và can đựng sữa tươi nhà hàng ờ Ba Vì. Chất liệu đề can cán bóng