In menu, in menu bìa da nhà hàng Long Phụng, chất liệu bìa da khâu mép, ép nhũ logo bìa ngoài