In kẹp file, thiết kế kẹp file công ty Phú Thiện Phát