In kẹp file, thiết kế kẹp file trường Đại học Công Đoàn