Thiết kế vỏ hộp, in vỏ hộp thực phẩm chức năng E369