In hóa đơn, in hóa đơn bán hàng khách sạn Rich, chất liệu giấy cacbon, số nhảy tự động