In card visit cho cán bộ, Giảng viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội