In phiếu giao hàng công ty cửa cuốn Việt Đức - General door, chất liệu giấy offset, đóng quyển keo đầu, số nhảy