In phiếu giao hàng , in phiếu xuất kho Văn phòng phẩm Bến Nghé, chất liệu giấy cacbon, đóng quyển keo đầu, in số nhảy